De gemene muur – rechten en plichten – gedwongen gemeenmaking

De gemene muur

Een gemene muur is die muur die op de grens staat tussen 2 eigendommen en aan de beide eigenaars toebehoort in medeëigendom.

De gemene muur is een vorm van medeëigendom. Dit betekent dat de beide eigenaars niet eigenaar zijn elk die helft die zich aan hun zijde bevind, maar samen eigenaar zijn van de ganse muur. Zo zullen zij bvb. niet op eenzijdig initiatief de muur voor de helft kunnen afbreken of kunnen zij van de ganse dikte gebruik maken, op 54mm na, om er balken in te laten steunen. De gemene muur kan zowel een tuinmuur zijn tussen de beide eigendommen, dan wel een muur tussen twee belendende gebouwen.

Elk eigenaar van een erf dat paalt aan een muur heeft het recht om die muur geheel of ten dele gemeen te maken. Daarbij moet hij een vergoeding betalen ter waarde van de helft van dat deel dat hij gemeen wil maken. Die vergoeding wordt berekend op basis van de bouwwaarde, inclusief de funderingen en de grondwerken daarvoor nodig, maar verminderd met een factor voor de sleet.

Indien de muur volledig op het eigendom staat van de overlater, dan dient de overnemer ook de helft van de grond waarop de muur staat over te nemen.

De muurovername moet ter registratie worden aangeboden; daarop is registratierecht (10%) en zegelrecht verschuldigd. Om tegenstelbaar te zijn ten aanzien van derden kan de muurovername worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Voor geen van de beide handelingen is de tussenkomt van een notaris nodig.

Bij de opmaak van de stukken is de medewerking van een landmeter-expert wettelijk verplicht zodra er ook maar enig plannetje aan te pas komt .

Het zal meestal degene zijn die aanbouwt die ook voor de overname zal zorgen en de optredende landmeter-expert zal betalen.

Overeenkomstig artikel 653 van het Burgerlijk wetboek wordt iedere muur, in de steden en op het platteland, vermoed gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander indien er titel noch teken is van het tegendeel.

Aldus wordt er een vermoeden gecreëerd dat elke muur, die tot scheiding dient tussen gebouwen en/of binnenplaatsen en tuinen, een gemene muur uitmaakt.

ZIE zeer duidelijk artikel over de gemene muur:

http://www.landmeters-experten.be/meergemenemuur.html

Gedwongen gemeenmaking

Wanneer een buur niet vrijwillig overgaat tot muurovername, is een procedure tot gedwongen muurovername voor de vrederechter mogelijk.

De buur die zich de ‘gemene muur’ feitelijk toe-eigent door deze als steun of draagmuur voor de constructie van zijn eigen gebouw te gebruiken, begaat ‘bezitsaanmatiging’, waaruit de impliciete wil blijkt om de muur gemeen te maken. De buur is volgens artikel 661 dan ook gehouden tot een vergoeding.

De cruciale vraag om de kans op slagen van dergelijke vordering tot gedwongen muurovername is de vraag wat wordt verstaan onder bezitsaanmatiging’.

Het Hof van Cassatie – en in navolging daarvan de meeste lagere rechters – interpreteren deze bezitsaanmatiging waaruit de impliciete wil tot gemeenmaking van de scheidingsmuur blijkt, zeer strikt. Zo volstaat niet dat de buur een louter voordeel heeft bij het bestaan van Uw scheidingsmuur, in de zin dat Uw muur beschermt tegen weer en wind en ervoor zorgt dat Uw buur de EPB-normen inzake isolatie haalt.

Zo werden bijvoorbeeld niet als zodanige bezitsaanmatiging aanvaard: het plaatsen van isolerend materiaal tussen beide muren, het dichtsmeren en afsluiten van de spleet tussen de muren, het dichten van de voeg met cement of isolatiestrip, het dichten van de voeg tussen beide muren en het afdekken bovenaan met loketlood of met een verbindingsslab, teneinde vochtinsijpeling te voorkomen, en het opvullen van een minieme opening tussen de muren van de naburen met grindbeton. In een recent arrest van 4 maart 2005 verbrak het Hof van Cassatie een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel waarin werd geoordeeld dat sprake was van bezitsaanmatiging omdat de muur van de buurman slechts 14 cm dik was en dus zonder de bestaande scheidingsmuur onmogelijk kon voldoen aan isolatienormen,… Het Hof oordeelde dat het feit dat de buurman voordeel haalt uit de bestaande scheidingsmuur nog geen bezitsaanmatiging impliceert. Er was dus geen aanleiding om de buurman tot een gedwongen overname te veroordelen.

Wel is sprake van bezitsaanmatiging wanneer Uw muur als steun- of draagmuur wordt gebruikt voor het gebouw van Uw buur. Of nog door het verankeren en in verband metselen van een nieuwe muur met de bestaande scheidingsmuur.

Tegen deze enge interpretatie van bezitsaanmatiging die het Hof van Cassatie – en in navolging daarvan de lagere rechtspraak – aanhangt, bestaat in de praktijk wel wat tegenkanting.  De zogenaamde dragende functie als enige criterium hanteren, zou volgens de voorstanders van de ruime interpretatie van ‘bezitsaanmatiging’ volstrekt onredelijk zijn. Op die manier zou men immers komen tot een totale scheeftrekking van de verhoudingen en de rechten tussen de buren, aangezien alle lasten aan de eerste bouwer worden opgelegd, terwijl de tweede bouwer zonder de minste betaling zou genieten van alle voordelen.

Relevante bepalingen

Rechtsleer en rechtspraak gewongen gemeenmaking:

Strenge interpretatie:

 • Cass. 4 maart 2005, www.cass. be, nr. C.03.0272.N;
 • Cass 4 december 2003, T. Vred. 2004, afl. 7-8, 386
 • Cass 28 juni 2001, RW 2003-04, 456
 • Cass. 2 september 1994, R.W. 1994-95, 948
 • Cass. 23 oktober 1992, R.W. 1992-93, 820
 • Cass. 22 juni 1990, R.W. 1990-91, 779
 • Gent 26 januari 2001, T.G.R. 2001, 173
 • Rb. Nijvel 29 maart 1988, J.T. 1988, 365 en Res Jur. Imm. 1990, 139
 • Vred .Kapellen 12 juni 1996, R.W. 1998-99, 128, noot A. CARETTE
 • Vred. Kontich 29 maart 1994, R.W. 1994-95, 336
 • Vred. Willebroek 5 april 1993, T. Vred. 1994,243
 • Vred. Tienen 28 september 1992, R.W. 1992-93, 470
 • Vred. Asse 19 november 1991, T. Vred. 1992, 168

Ruime opvatting

 • Cass. 2 september1994, R.W. 1994-95, 948
 • Rb. Gent 14 juni 2004, T.G.R. 2004, 282
 • Rb. Brussel 21 juni 2002, T. Vred. 2003, 302, noot N. VANDEWEERD
 • Gent 19 januari 1999, R.W. 1999-2000, 1403, noot A. CARETTE
 • Rb. Turnhout 25 februari 1991, Turnh. Rechtsl. 1991, 48
 • Vred. Eeklo 6 april 2000, T.G.R. 2000
 • Vred .Kapellen 12 juni 1996, R.W. 1998-99, 128, noot A. CARETTE

Rechten en plichten van mede-eigenaars

Tegenwoordig wordt er algemeen aangenomen dat de muurgemeenheid een vorm van gedwongen mede-eigendom als bijzaak vormt. Het eigendomsrecht van de op de scheidingslijn opgetrokken of aan de scheidingslijn aanpalende muur is immers opgesplitst tussen meerdere personen die elk eigenaar zijn van een onbepaald – niet materieel aanwijsbaar – aandeel in de muur.

De mede-eigenaars van de muur beschikken, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, over specifieke rechten en plichten.

De rechten

Overeenkomstig artikel 577-2 §5 BW heeft de mede-eigenaar recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is. Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.

Elk van de buren mag de gemene muur aldus gebruiken en ervan genieten, op voorwaarde dat hij de bestemming ervan zal respecteren en de rechten van de andere buur niet zal schenden. Overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Cassatie mag elke mede-eigenaar ten aanzien van de zijde van de muur van langs zijn erf optreden alsof hij er de enige eigenaar is. Men mag daarbij echter de rechten van de andere eigenaar niet in het gedrang brengen. Ook bewarende maatregelen, tot behoud van de muur, kunnen in principe eenzijdig door één van de mede-eigenaars worden verricht.

Daden van beheer en van beschikking dienen evenwel met de medewerking van alle eigenaars te worden verricht. Overeenkomstig artikel 577-2 §10 BW heeft elke mede-eigenaar eveneens de mogelijkheid om, zonder toestemming van de andere buur en op zijn eigen kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet.

Het spreekt evenwel voor zich dat van een dergelijke mogelijkheid slechts met de nodige omzichtigheid gebruik mag worden gemaakt. De rechten van de andere mede-eigenaar dienen met name steeds te worden gevrijwaard.

Het Burgerlijk Wetboek bevat daarenboven, specifiek met betrekking tot de mandelige muur, een aantal relevante bepalingen.

Overeenkomstig artikel 657 BW mag ieder mede-eigenaar tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken of ribben doen plaatsen door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig millimeter na, onverminderd het recht van de nabuur om de balk met een steekbeitel tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats balken zou willen steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken. Daarvoor is geen toestemming van de nabuur vereist.

Artikel 662 BW voorziet daarenboven in de volgende voorschriften: “Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan.”

 Ook in artikel 675 BW kan er een tweede relevante bepaling worden teruggevonden: “Geen van de naburen mag, zonder toestemming van de andere, in een gemene muur een venster of opening maken, hoe dan ook, zelfs niet met vaststaand glasraam.”

Voor de werken voorzien in artikels 662 en 675 BW is aldus wel toestemming van de andere buur vereist.

In de rechtspraak en de rechtsleer wordt echter algemeen aanvaard dat men hierbij niet een onderscheid dient te maken naar het soort werken, die in artikel 657 of 662 BW zijn omschreven, maar wel naar de wijze van uitvoering van de werken.

Lichte, oppervlakkige werken aan de gemene muur, waarbij geen schade kan optreden, vereisen geen toestemming van de buur, maar de belangrijke werken die van grote omvang zijn of de nabuur materieel of moreel nadeel kunnen toebrengen of een buitengewoon gebruik van de muur veronderstellen vereisen daarentegen wel voorafgaandelijke toestemming.

De sanctie van de miskenning van artikel 662 B.W. heeft de wetgever aan de wijsheid van de rechtbanken overgelaten.Wanneer voor de belangrijke werken de vereiste toestemming niet werd gevraagd of bij gebrek aan toestemming geen deskundigenverslag werd opgemaakt, blijft het aan de rechter om soeverein al dan niet een sanctie aan de buur op te leggen. Deze kan bestaan uit een schadevergoeding, een bevel tot stopzetting van de werken indien die nog bezig zijn, de afbraak van bepaalde opgerichte constructies en de wegneming of de wijziging van de werken.

De plichten

Ter zake kan vooreerst naar de bepalingen van artikel 655 BW worden gewezen: “Het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders recht.”

De mede-eigenaars worden aldus verplicht om, overeenkomstig hun aandeel in de gemene muur, in de kosten voor herstel en wederopbouw van de muur bij te dragen. Het moet gaan om noodzakelijke werken aan één of beide zijden van de muur, ten gevolge van ouderdom of overmacht. Het is echter niet vereist dat de muur op instorten zou staan. Het spreekt daarom voor zich dat om de werken te kunnen uitvoeren er eerst toestemming van de nabuur dient teworden verkregen die de noodzakelijkheid van de werken zal moeten erkennen en de uitvoeringswijze bevestigen.

Werken die één mede-eigenaar in zijn eigen belang en zonder nut voor de anderen uitvoert, dienen echter door hem alleen te worden bekostigd.

Verder kan op de verplichtingen van de mede-eigenaar ingevolge de bepalingen van het gemeen recht worden verwezen. Zo verplicht, overeenkomstig artikel 1382 BW, elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Aldus kan elke mede-eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door zijn fout aan de muur werd veroorzaakt.

Daarnaast is artikel 544 BW van belang, op grond waarvan door het Hof van Cassatie de theorie van de burenhinder werd uitgewerkt. Artikel 544 BW bepaalt:“Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.”

Overeenkomstig het Hof van Cassatie kent artikel 544 BW de eigenaar enkel het recht toe om normaal van zijn zaak het genot te hebben en er over te beschikken. Tussen verschillende wijzen van uitoefening van zijn recht met hetzelfde nut, is het niet toegelaten deze te kiezen die voor een ander schadelijk is of die het algemeen belang miskent.

De eigenaar van een onroerend goed die door een niet foutief feit het evenwicht tussen de rechten van naburige eigenaars verbreekt, door het opleggen aan een naburige eigenaar van een stoornis die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, is hem een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd, waardoor het verbroken evenwicht hersteld wordt. Daar hij zodoende het eigendomsrecht van de nabuur krenkt, moet hij hem schadeloos stellen overeenkomstig de traditie en het algemeen beginsel dat vastgelegd is, onder meer in artikel 11 (thans art. 16) van de Grondwet.

Burenhinder veronderstelt aldus bovenmatige hinder, dit wil zeggen hinder die de gewone hinder uit nabuurschap overtreft en aldus het evenwicht verbreekt.De sanctie in geval van burenhinder is geen volledig herstel maar wel een compensatie.

 Relevante rechtsleer

 • V. GUFFENS en T. VIAENE, “De gemene muur. Een stand van zaken”, TBO 2005, p.130 e.v.
 • S. SNAET, “Gemene muren en erfscheidingen”, in G. BAERT (ed.), Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, Antwerpen, Kluwer, losbl, 2 dln., II.314, nr. 128.
 • R. DEKKERS, E DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, deel II ‘Zakenrecht, zekerheden en verjaring’, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 131 e.v.H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder” IN M. DEBAENE en P. SOENS (eds.) Aansprakelijkheidsrecht, actuele tendensen, Gent, Larcier, 2005, p. 2 e.v.
 • W. GONTHIER en R. DE LATHOUWER, De gemene muur, Mechelen, Kluwer 2007.
 • http://www.landmeters-experten.be/meergemenemuur.html

142 thoughts on “De gemene muur – rechten en plichten – gedwongen gemeenmaking

 1. cgi.www5e.biglobe.ne.jp

  Hello it’s me, I am also visiting this sige oon a regular basis, this site is actually fastidious and the users are actually sharing good
  thoughts.

 2. top investments

  Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks a lot!

 3. rehabs in florida

  My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here. Again, awesome web log!

 4. real estate agent denver co

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 5. Angeles City Pool Party

  Its such as you read my thoughts! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the guide in it or something.

  I feel that you could do with some p.c. to drive the message house a
  bit, however other than that, that is magnificent blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 6. cheap hotels in angeles city

  I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This article has truly peaked my interest.
  I will take a note of your website and keep checking for new details
  about once per week. I opted in for your Feed too.

 7. createbb.com

  It’s in fact very complex in thjs full of activity life to
  listen news onn TV, therefore I just use the web for that
  reason, and obtain the newest news.

 8. check motor insurance database

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 9. always affordable auto insurance

  Susan, what if the characters love each other but can’t get past the hurt so they separate, come together have another child but the hurt never was healed or dealt with so they separate again? In the end they come together after the military separates them during a deployment. Is that too much conflict?

 10. low income auto insurance Mays Landing NJ

  Wat ontzettend slecht zeg van de juwelier. Echt heel slordig. Ik zou ze echt terug sturen en nieuwe eisen. Je betaalt voor een product, er wordt gezegd dat er naar je wensen wordt geluisterd en dan krijg je een ring die 3,5 mm te groot is!

 11. cheap car insurance Chalmette LA

  I’m really a fan of Zuzana as well, her ZWOWs are killers! I actually bought TurboFire a few months ago and tried it out, but didn’t really like it. Considering I’m a fan of Zumba, dancing, and kickboxing, I thought this was right up my alley…for whatever reason I just couldn’t get into it or the music. I liked the recipes in the 5 Day Inferno Plan though, so I’ll continue to experiment with the meal portion of the program. If anyone wants the DVDs, let me know!

 12. cheap full coverage car insurance LA

  Et vous step, qu’est ce que vous attendez pour être entrepreneur ou chef d’entreprise ? Si vous pensez que l’argent coule de source quand on est chef d’entreprise , lancez-vous. Et je pense même qu’il y aura de nombreuses opportunités de rachat d’entreprise à petits prix suite aux nombreuses faillites probable dans les années à venir.

 13. cheapest car insurance in Yorktown Heights NY

  Mohd, mungkin kita boleh lihat dari sudut lain kenapa begitu ramai Pemimpin PKR meninggalkan PARTI setelah berada dalam keadaan selsesa, sedangkan merekalah yang dahulu bersusah payah…JANGAN KITA MEREKA TIDAK SETIA… mungkin ada yg tak betul dalam PKR ni???

 14. car insurance rates Russellville AR

  It will be a setting in your blogger template file. A quick search on blogger support would tell you how to change link colour, or you could guess and change a hex number slightly based on a label for link colour in the file.

 15. cheap non owners insurance in Manassas VA

  To respond: I will be making calls about the h.s. coaching openings this week. It’s very hard to get school administrators on the phone this time of year, and nearly impossible during a holiday week. If I wanted to sweep it under the rug I would not have posted it on my blog and left it up there as the top item for two days, but I hope you amused yourself by needling me. I will be following it up this week at the Reebok Camp. My feel about Cheek: Seton Hall has no shot, Rutgers has an outside shot.

 16. auto insurance Plainwell MI

  Oui il existe encore Ca manque encore d’article, mais bon, ca prouve que je bosse, enfin je crois!La belle vie, la belle vie, je me balade pas à travers l’Europe en BM série 3 avec les cheveux au vent! Avec un super GPS deplus!

 17. non owners auto insurance quotes Escondido CA

  Un peu que je suis jaloux ! y’en a que pour mon Camillou, mon Camillounet, mon p’tit Camille en sucre, mon lapin doré, ma vendange tardive, mon miel d’acacia, ma prunelle enchanteresse…Et nous, pendant c’temps-là, on se casse le tronc à être fin subtil spirituel, on gaffe à tout bien écrire comme y faut, on fait miroiter nos thunes, mais ça n’y fait que pouic, clairon n’écoute que ses sens…

 18. auto insurance Bridgeport CT

  What an absolutely fabulous blog, John. As a landscape photographer I am thoroughly enjoying it. I find the topics you cover inspirational (like the Stories of my Art posts), professionally stimulating (like the Art and Photography posts) and reflective (like the Reflections on Art posts). I have added your blog to those I look forward to returning to each week. Many many thanks.

 19. low income car insurance Snellville GA

  I just wanted to say that you’re a great singer and I thought it was funny that you named the sand crab Sebastian, because it’s my name too, even though I believe its because of the Little Mermaid… Big fan, love your voice, can’t wait for Synchronize! Is it going to be a music video? <3

 20. car insurance in The Colony TX

  occupe une position intermédiaire en raison d’une phonologie un peu plus complexe et du mécanisme de construction en allemand de mots de grande longueur qui ne facilite pas la segmentation.  »… mais qui permet une compréhension plus aisée du sens d’un mot « compliqué », qui peut être déduit quand dans une langue latine il devra être appris.

 21. where to buy retin a

  Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Cheers!

 22. health fitness magazine

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 23. cheap car insurance quotes Mason MI

  So funny! Weddings always bring out the worst in people & they can't see straight. At least the photos of your naked boys will be hilarious! Be sure someone gets a video, those things always show up on AFV! Just did wedding invites for my brother….a story in itself!Following you back!! Thanks for the follow!

 24. ai robot

  Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you’re a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice morning!

 25. artificial intelligence software

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 26. cheap auto insurance Arlington TX

  Those bookmarks look great, I would love one but since we are so far away I’ll settle for admiring them from distance I hate my postal service even more now, but I do hope that soon I’ll be able to get my hands on a physical copy of “Bad Power” too.

 27. low income auto insurance dmv Westminster CA

  Я с вами согласен. Человек должен действовать, чтобы найти свое предназначение. Вы молодец, что поддерживаете людей.

 28. kfz versicherung vergleich online

  This newsletter will demonstrate how to go about finding IRS debt help. Pre-help Important Steps Before you seek any form of help with the IRS it’s smart to speak with them and make sure they know you have things ordered. 2nd , you are more able to clear out the bad one from the neatest ones – regularly with only a few button clicks.

 29. xxx

  Hello, I enjoy readіng through your post. I wanted to wrіte a
  little comment to supⲣߋrt you.

 30. boost juice franchise

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 31. cheap car insurance quotes Frisco TX

  I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 32. car insurance New Bern NC

  Un monde sans religions et sans religieux, ça fait rêver. Le satanisme est le seul courant de pensée pouvant instaurer la paix sur notre planète. L’humain n’a pas à se rabaisser devant des soi-disant dieux dont l’existence n’est prouvée que par des illuminés…

 33. auto insurance Covington LA

  Hiroshima and Nagasaki two "incidents" that ended WWII in the Pacific. Sixty years after the Korean War, fifty years post Viet Nam, eleven years after September 11, 2001 … no incidents and no means to an end. The politicians and generals just keep rearranging the soldiers on the war board.

 34. best auto insurance in Fort Riley KS

  est-ce que vous avez lu l’article ?« HEC, qui s’est arrogée depuis six ans la tête du classement des 80 meilleures écoles de management européennes effectué par le FT, perd sa couronne au profit de l’espagnol Instituto de Empressa (IE) »

 35. cheapest auto insurance in MI

  No, they don’t really have the same symptoms at all. A yeast infection is very itchy and usually has a thick white discharge. A bladder infection makes it painful to urinate and it feels like you have to pee all the time.

 36. nd doctor

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 37. clogged drain

  Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back at some point. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice weekend!

 38. cellular concrete

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 39. no down payment car insurance in DC

  Qué bolas!I do remember when they tried to increase prices around 1995 from 2 Bolivaruchos to 3, I think, and the extreme left (now in power) burnt a couple of cars and a lorry…the bastards.

 40. sewer contractors

  Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 41. stone columns

  Hey there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 42. repossessed property for sale

  I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?

 43. crozet va real estate

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 44. mini digger hire

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 45. hunting lodges for sale

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 46. enterprise rental

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 47. mini skip hire prices

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 48. red wig

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 49. us agency car insurance Hoboken NJ

  Sjukt att ditt tips lever, fÃ¥r se hur mÃ¥nga min in i andra det hÃ¥ller i sig.Känns skönt att ni sköter det lokalt, har ingen aning om hur man skulle fixat en vallmolast. Har du ett lastbils sort behov av cigaretter däremot…

 50. www.nacua.biz

  Era mais do que feliz descobrir este ótimo
  site . Eu quero Obrigado para aqueles tempo por isso particularmente maravilhoso ler!!!!
  Eu definitivamente apreciado cada um pouco
  de -e eu tê-lo salvou como favorito ver novo informações na seu local.

 51. car insurance

  That burlesque tour is a joke! What were they thinking? Just another nail in the coffin. I blame Tate for that one.I saw them on the Promised Land tour and they were awesome, it was great to see DeGarmo.

 52. no down payment car insurance in Kansas City MO

  Laura:Kävin kuuntelemassa. En lämpene musalle hirveesti, mutta saksa kuulostaa jotenkin niin ihanalta! Monet suorastaan vihaa saksaa, mutta mulle toimii! Oon tosin lapsuudessa viettänyt siellä paljon aikaa, että ehkä se vaikuttaa asiaan..Noora Katariina:Meidän pitäisi saada omat Noora LOVES Regina – t-paidat 😀

 53. car insurance rates Gulfport MS

  Rita,Szerintem finom, bár én annyira nem rajongok érte…Trollanyu, Lassan nekem is kezd karácsony hangulatom lenni.. Lehet azért is sütök ilyesmiket? :DÉva,Csak eszedbe jut melyik a befutó 🙂 Ha meg nem tényleg próbáld ki mind, szerintem a családod csak örülni fog neki :):):) Amúgy nekem is van még egy recept, amit feltétlenül ki szeretnék próbálni..

 54. cheap auto insurance Redmond WA

  I find it always interesting to read great blogs with good content about Feng Shui Bedroom Placement because we can learn so much about that subject. Your blog regarding ui Bagua | Message Note seems quite relevant even if I dont agree with everything. Thx

 55. look at this web-site

  I just want to mention I am all new to blogs and actually loved you’re web site. More than likely I’m going to bookmark your website . You certainly come with remarkable well written articles. Cheers for revealing your website page.

 56. black steel pipe

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 57. professional skills list

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

 58. 1 inch stainless steel pipe

  Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 59. ^http://wwW.faytech.us/

  Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street,3rd Floor,New York, NY 10013,+1 646 205 3214

 60. MetroClick.com&

  MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, #301, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 61. national visa bulletin

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

 62. auto site

  hi!,I really like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra about your article on AOL? I need an expert in this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 63. business ethics

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.